Komplet torso med 27 udtagelige dele, åben ryg, muskler, et foster og udskiftelige kønsorganer

Komplett bål med 27 avtagbara delar, öppen rygg, muskler, ett foster och utbytbara könsorgan


Komplett bål med 27 avtagbara delar, öppen rygg, muskler, ett foster och utbytbara könsorgan

1) Pris: 5 500 DKK (inkl. moms)
2) Storlek: 90 cm hög och väger ca 10 kg
3) Avtagbara delar: 27 st.

4) Färg, stativ, materialkvalitet och inkluderande/exklusiv namnlista
Huden ser ut som gummi, som glänser lite. De andra färgerna verkar dämpade, något mörka och glänsande. Stativet är en ca 2,3 cm tjock plastplatta i gråvit, som mäter ca. 23 x 33 cm.

Materialkvaliteten skiljer sig från vävnad till vävnad. Låg materialkvalitet ses på 4 ställen/vävnad: Nedre delen av luftstrupen samt matstrupen och aorta thoracica kan tas ut (dessutom kan luftstrupen separeras från de 2 senare). Materialet är mjukt och verkar inte hållbart. Färgen slits av relativt lätt på kanter och ändar. Diafragman kan inte tas bort utan är gjord av mjukt material, som måste manipuleras för att få just levern på plats. i sidorna finns det en tendens att membranet lossnar från insidan av bålen. Materialet i levern är mjukt, men genomfärgat. Levern är stor och måste pressas på plats och därigenom manipuleras till form, vilket måste förklara materialvalet. Det måste understrykas att resten av bålmodellens vävnad är gjord av hårda material och verkar mycket robust.

På bålmodellen är de viktigaste anatomiska strukturerna numrerade. En engelsk namnlista ingår.


5) Anatomiska detaljer (nämns från toppen av modellen och nedåt i följande 4 grupper)

I - Muskuloskeletala systemet (ben, brosk, ligament, fascia och skelettmuskler)

Ben: Mycket syns - främst i huvudet, bröstet och ryggen. I huvudet syns den högra delen av skallen inuti med fina detaljer som utsprång och nerver genom hål och blodkärl. På utsidan syns lite av ansiktsskelettet runt höger öga, där de olika benen syns utan detaljer som hål. Vidare syns en obetydlig liten del av underkäken på vänster sida och tungbenet med olika muskelfästen.

Inuti bålen kan nyckelbenet och revbenen ses i tvärsnitt vid den öppna och genomskurna bröstväggen. Dessutom är det mesta av revbenens främre yta synlig när all lungvävnad har avlägsnats från bröstet. Dessutom kan den främre delen av bröstet tas bort. Bland andra vävnader som hud-, bröst- och revbensmuskler samt det kvinnliga bröstet visar det lite av revbenen, mycket av nyckelbenen och kustbrosk.

I bäckenet syns höftkammen, övergången mellan 5:e ländkotan och korsbenet samt några mindre benstrukturer i botten.

Den öppna ryggen visar olika delar av kotorna från övre halsleden till korsbenet (det är svårt att se svanskotan). Pins ingår ej. Kotorna är alltså "öppna", så att kotkanalen med nerver syns. Benvävnaden ses i färgen beige, och praktiskt taget inga detaljer syns i benvävnaden (men dubbar syns). Den 7:e och 12:e bröstkotan är å andra sidan kompletta. Den senare kan till och med tas ut. När denna kota tas ut ses en disk ovanpå kotkroppen. Det ser inte ut som en riktig diskus, men 2 olika färger är målade för att symbolisera dess 2 huvudkomponenter. I en stor del av ryggen syns även facettlederna som är mycket konstgjorda.

Brosk visas i grön färg på näsan, i svalget, i luftstrupen, i bröstet (revbensbrosket) och vid 5:e ländkotan i bålen (disken). Ligament praktiskt taget osynlig. Fascia inte heller sett.
Skelettmuskler ses på denna modells vänstra sida (de flesta gör det), medan en stor del av höger sida visas med hud. Både omfattning och detaljnivå är mycket hög. Både ansiktet, halsen och nacken visas med muskler i lager. Eftersom tungbenet visas med muskelfästen, och ansiktsskelettet under höger öga inte syns, visas nackmuskler med särskilt fina detaljer. Axelmusklerna visas tillsammans med början av vissa muskler som hör till överarmen. Vid låret syns många muskler på fram- och baksidan.

I den öppna ryggen syns de ytliga musklerna på båda sidor av ryggraden och är mycket lätta att identifiera. En del av ryggens djupa muskulatur visas också, men bortsett från några är det generellt svårt att identifiera specifika djupa muskler. Muskulaturen i bröstväggen och bukväggen visas också med många detaljer, som t.ex inkluderar revbensmuskulaturen. Många muskler kan också ses i bäckenet när de utbytbara könsorganen tas bort.


II – Blodkärl (artärer och vener), nerver och lymfsystemet samt annat som spottkörtlar

Både de allra största artärerna och venerna samt en hel del mindre blodkärl ingår. Utöver de stora kärlen i nacke, bröst och mage kan detaljerad blodtillförsel (artärer och vener) även ses i många andra organ. När det gäller hjärnan kan artärer ses på hela ytan av höger hjärnhalva och högra delen av lillhjärnan (som kan tas ut), artären inre halspulsådern, de övre och nedre sagittala bihålorna och en del av circulus arteriosus cerebri vid basen av skallen (höger sida).

I brösthålan ses mindre blodkärl i hjärtat ("kranskärl"), lungorna och på framsidan av bröstryggen inklusive början av revbenen (när all lungvävnad har tagits bort). Förutom bröstaorta ses bland annat azygos och v. hemiazygos. I buken syns blodkärl till magsäcken, tunn- och tjocktarmen, bukspottkörteln, levern och höger njure (som kan öppnas). I höger njure är blodtillförseln mycket detaljerad. En öppning i ytan på vänster lår visar också några blodkärl. I ryggen syns några vener och kotartären.

Nervsystemet ses på olika ställen – men inte i stor utsträckning. När man tar ut den högra delen av hjärnan syns nerver i gult både på hjärnstammen och genom hål i skallbasen (höger sida). Den öppna baksidan visar många detaljer som t.ex spinalnerver (mycket detaljerade), spinalganglier, de 3 spinalmembranen, cauda equina och filum terminale. Ett tvärsnitt av ryggmärgen visar den grå substansen, där även den H-liknande strukturen ses.

På framsidan av bröstryggen finns truncus sympaticus (kantsträngen) med ganglier. I bäckenet syns spinalnerver från korsbenet och små exempel på nervtillförsel till skelettmuskulaturen.

Lymfkärl och lymfkörtlar kan ses på olika ställen. Bröstkanalen ses på framsidan av bröstryggen (när all lungvävnad har tagits bort). Eftersom man kan se några lymfkärl runt vensystemet längst ner i halsen kan man även se slutet av bröstgången i vensystemet på vänster sida. Vidare ses ganska många lymfkörtlar i vänster lungrot samt lymfkärl och knutar i ett litet område på framsidan av vänster lår.

När det gäller körtlar, modellen inkluderar alla 3 spottkörtlarna. Kvinnans bröst ses också: På höger sida med hud och bröstvårta - på vänster sida utan hud (körtelvävnad och urinrör).

III – Inre organ (grupperade)

Hjärnan : Endast den högra delen av hjärnan kan tas ut (i ett stycke), och den liknar hjärnan i både färg (ungefär) och form. Den högra delen av hjärnan är snarare en illustration/ritning av hjärnvävnaden och blodkärlen. Storleken är naturlig, och du ser många neuroanatomiska strukturer. I den vänstra delen kan du enkelt se den övergripande indelningen i storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. I storhjärnan (telencephalon och diencephalon) syns främst 1:a - 4:e hjärnloben samt thalamus och hypotalamus (och hypofysen). I lillhjärnan ses både tonsilla och vermis. I hjärnstammen kan man se kranialnerverna och de 3 olika delarna (mellanhjärnan, hjärnstammen och medulla oblongata). Andra strukturer som hjärnstammen, fornix och de första 2 kranialnerverna ses också.

Brösthålans organ : Hjärtat kan tas ut och delas i 2. På ytan kan hjärtats blodtillförsel ses i typisk röd och blå färg samt större blodkärl till och från hjärtat. När den främre delen av hjärtat lyfts av ses alla 4 klaffarna i form av de 2 olika klaffsystemen. Det finns tydliga skillnader i förmakets inre yta jämfört med hjärtkammare. Vidare syns tydligt att muskelväggen (myokardiet) är tjockast i vänster kammare. Impulsledningssystemet syns inte, men detaljer som fossa ovalis, ostium sinus coronarii och papillära muskler syns.

Båda lungorna kan delas i 2 och all lungvävnad kan tas ut ur brösthålan. Man kan se indelningen i lober, den marmorerade ytan, lungroten och förgrening av bronkier, artärer och vener i olika vinklar. Som tidigare beskrivits ses få lymfkörtlar i vänster lungrot.

Matstrupe, bröstaorta och luftstrupe (med huvudbronkier) kan tas ut. Dessutom kan luftstrupen med huvudbronkier separeras från de andra 2 strukturerna. Ytan av matstrupen verkar muskulös och dess passage genom diafragman är tydlig. Mellanvåningen är fäst på insidan av bålen.

Bukorgan : Magen kan tas bort och öppnas. På den yttre ytan ses många artärer, och organet kan lätt delas upp i sina olika sektioner. Inuti är vecken (plicae gastricae) tydligt synliga.

Bukspottkörteln, hela tolvfingertarmen och mjälten kan tas bort i ett stycke. Bukspottkörteln ses med den karakteristiska ductus pancreaticus och relationer till blodkärl. Duodenum ses i stor detalj. Man kan se både vägglager (i tvärsnitt) och en total öppning som visar vecken i slemhinnan samt den mindre och stora duodenala papillen. Man ser också lite av ductus choledochus och dess mun på papillen (tillsammans med ductus pancreaticus). När det gäller mjälten är bara ytan och artärerna till organet synliga.

Nästan hela tjocktarmen och den återstående delen av tunntarmen kan också tas bort i ett stycke. Kolon visas också med vägglager (i tvärsnitt) och en total öppning så att vecken syns vid ileocaecal-platsen – d.v.s. slutet av tunntarmen, blindtarmen och början av tjocktarmen. Vidare ses blindtarmen vermiformis samt de tre egenskaperna: Haustra coli, taeniae coli och appendices epiploicae. Som tidigare beskrivits ses även tarmens blodtillförsel.

Lever och gallblåsa kan tas ut i ett stycke. Större blodkärl och ligament/peritoneala veck ses.

Höger njure sett från insidan, eftersom den främre ytan kan tas ut (motsvarande att dela njuren "från kant till kant"). Du kan se mycket bra detaljer som cortex, märg, blodkärl och njurbäckenet. Vissa ses i 3 dimensioner – främst märgen (pyramiderna) och njurbäckenet. Blodkärlen är också mycket detaljerade. Binjurar och vänster njure kan inte tas ut eller ses inuti. Urinledarna ses också.

Könsorgan, urinblåsa och ändtarm som tillhör mannen eller kvinnan kan sättas in. Båda "seten" kan delas i 2, så att ett tvärsnitt syns. Dessutom kan penis tas bort och även delas i 2. Tvärsnittet av båda uppsättningarna visar lumen i ändtarmen och det inre av urinblåsan. Du kan också se många detaljer som äggstockar, äggledare, livmoder och blygdläppar i en uppsättning, samt testiklar, bitestikel, prostata och penis i den andra. Detaljnivån är hög och inkluderar mjukvävnad som muskulatur, fettvävnad och blodkärl (få). Ett foster med en längd på cirka 3,5 cm ingår och kan ligga i livmodern.

Tittar man på bålen utan könsorgan, ses många numrerade bäckenmuskler och gula ryggradsnerver från korsbenet, några artärer och 5:e ländkotan. Korsbenet och 5:e ländkotan ses i ljusblått, vilket troligen är för att illustrera ligament på framsidan.


IV – Känselorganen: Hud, ögon och öron-näsa-hals

Huden verkar konstgjord och gummiliknande. Sett utan hår och liknande. Ögon : Det högra ögat kan tas ut – det vänstra är inte synligt (är stängt). På höger öga (framtill) kan du se pupillen, iris och sclera med några blodkärl, som alla är målade på. Vidare kan ögonmusklerna och tårkörteln ses. Ögats inre skikt syns inte, men vitt material runt metallpinnen, som håller ögat stadigt i bålmodellen, ska troligen symbolisera synnerven.

Öronen är stängda - men vackra.
Näshåla och munhåla ses mycket tydligt i tvärsnitt och med strukturer som tungan, eftersom all benvävnad som hör till den högra delen av ansiktsskelettet (under höger öga) inte ingår. Du kan se många detaljer som muskler i regionen, musselben i näsan och spottkörtlar men inga riktiga tänder (dock kan du ana förankringen av 2 tänder i benvävnaden). Ytan på tungan ser ojämn ut. Baktill ses papilla vallata, men övriga papiller går inte att identifiera.

Vidare kan ett område utan hud ses på vänster sida av ansiktet (kinden) med muskler och den stora öreskörteln med kanalen.

Halsen är inte synlig från insidan . Man ser olika strukturer på framsidan (främst främre delen av halsen, sköldkörteln, blodkärlen och nackens muskler).
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.